Politikalar

DAĞGAZ ENERJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ENTEGRE (KALİTE-ÇEVRE-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI    

KALİTE;

‘’ En Büyük Olmak İçin Değil En İyi Olmak İçin Çalışmak ve Tam Müşteri Memnuniyetini Sürekli Sağlamak ‘’  

amacıyla ;

  • Ürünlerimizde ve hizmetimizde yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında teslim koşullarını sağlamayı,
  • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Kalite Yönetim Sisteminin ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
  • Tüm çalışanların motivasyonunu artırmayı, her konuda katılımlarını sağlamayı, niteliklerini artırmak için eğitmeyi,
  • Yaşamaya değer,  çocuklarımıza bırakabileceğimiz ve onur duyabileceğimiz bir çevreye katkıda bulunmayı,

 ÇEVRE;

“Ekonomik ve Ekolojik Dengeyi Sağlamak Amacıyla, Çevresel Performansını Zaman İçinde Sürekli Geliştirmeyi ve Uygulanmasını Bir Şirket Kültürü Haline Getirmek”

üst yönetimin tam desteği ile;

  • Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
  • Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
  • Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
  • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi

taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ;

DAĞGAZ ENERJİ'DEN tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki temel ilkeleri belirlemiştir:

ü  İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket ederek başarılı bir performans göstermeyi,

ü  Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında standardın uygulanabilir şartlarını yerine getirerek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

ü  Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek, İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeye önlemeyi azaltmayın ortadan kaldırmayı,

ü  Çalışanların katılımı ile iş kazaları riskini kontrol altına alarak, kazaları en aza indirmek,

ü  Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek,

ü  Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı güvenliği bilincine sahip olmasını, başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları eğitmek ve tüm personel tarafından ortak zorunlu olarak benimsenmesini

ü  Riskli fırsatları değerlendirerek sürdürebiliriz sağlığı ve güvenliği bile önce en yüksek düzeye çekmeyi

ü  İlgili tarafların ihtiyaç beklentilerini tüm çalışmaların uygulama ve gelişimini katkı sağladığı Güçlü iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı ve ilgili tarafların erişimine açıklığı sağlamayı,

ü  Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

ü  Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.

ü  “Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.”

ü  İnsanlara güveni hedeflerin doğrultusunda üstüne temini derneği ve çalışanların katılımı ile olmasının sürekliliğini sağlamaya davet ederiz

 

Yıkarı